Family of Schmieg, John Thomas Davis and unknownS, Bev

Families

Married Husband Schmieg, John Thomas Davis [I0325]
Married Wife unknownS, Bev [I0328]